Vedtægter for Energiforeningen
i Lem, Dejbjerg og Stauning

§ l. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Energiforening i Lem Dejbjerg og Stauning med hjemsted på formandens adresse.

§ 2. Foreningens formål og opgaver
Foreningens hovedformål er at samle borgerne i området, således at foreningens medlemmer får mest mulig medbestemmelse på planlægningen af energianlæg i området, med det sigte, at området kompenseres bedst mulig for de ulemper, mulige solcelleparker eller andre energianlæg i området kan medføre.

Det er herunder foreningens formål, at ejerskabet til en del af solcelleparkerne eller øvrige energianlæg skal tilbydes borgere i området, ligesom en del af ejerskabet skal placeres i en erhvervsdrivende fond, hvis overskud skal anvendes til almennyttigt formål, således af fordele ved solcelleparkerne / energianlæg kommer flest mulige borgere indenfor de 3 sogne til gode. Fordelingen af midler imellem de 3 sogne skal, uafhængigt af formål, følge en fordelingsnøgle, således at hvert sogn: Lem, Dejbjerg og Stauning, modtager 1/3 af udlodningerne fra fonden.

Foreningens underformål vil være, at:
 • sikre så stor en del af overskuddet fra solcellerne / energianlæg som muligt, kommer lokalsamfundet til gavn, hvis der skal opføres solcelleparker / energianlæg indenfor de 3 sogne.
 • sikre medlemmernes medbestemmelse på solcelleparkers / energianlægs størrelse, placering og ejerskabsmodel.
 • sikre, at ejerskabet til de lokale andele bliver organiseret på en måde, således at lokale, der indskyder penge i de lokale solcelleparker / energianlæg, ikke hæfter eller risikerer noget udover deres indskud.
 • sikre i forbindelse med stiftelse af den erhvervsdrivende fond, at der udarbejdes vedtægter, der kan fungere som grundlag for senere drift af den lokalt ejede del af solcelleparker / energianlæg.
 • sikre at foreningen har bestemmelser der angiver, hvorledes den lokale ”almennyttige” fonds overskud anvendes til lokal udvikling indenfor de 3 sogne.
 • Arbejde for at solcelleparkers / energianlægs placering, størrelse og ejerskab model opnår bredes mulig opbakning blandt borgerne i de 3 sogne.
 • sikre finansiering til de ejerandele der placeres i den ”almennyttige” fond.

§ 3. Medlemskab og kontingent
Som aktive medlemmer med stemmeret til foreningens generalforsamling kan optages enhver person med bopælsadresse indenfor de 3 sognes grænser, som har lyst og vilje til at støtte op om foreningens formål.

Personer med tilknytning til lokalområdet, men med adresse uden for dette kan optages som passive medlemmer med ret til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret, ligesom de ikke er valgbare til bestyrelsen. Foreninger kan også optages som passive medlemmer.

Ved indmeldelse i foreningen oplyses navn og adresse samt mail. Hvis et medlem skifter adresse eller får en ny mailadresse, meddeles det til foreningen. Ingen af foreningens medlemmer betaler kontingent.

§ 4. Generalforsamling, dagsorden og valg af bestyrelse
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar eller februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel pr. mail til medlemmerne. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Aflæggelse og drøftelse af bestyrelsens årsberetning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
  – Der er 3 medlemmer på valg i lige år og 2 i ulige år.
 6. Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Forslag til behandling på en ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne pr. mail senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Alle med et aktivt medlemskab af foreningen har stemmeret. Der kan ikke på generalforsamlingen stemmes ved fuldmagt eller brev. Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning. Ved personvalg foretages dog altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Skriftlig afstemning foretages endvidere,hvis dirigenten eller mindst 5 medlemmer ønsker det.

Ved spørgsmål der angår størrelse placering eller ejerskabmodel anvendes et krav om kvalificeret flertal på 2/3. Således skal 2/3 af de afgivne stemmer være enige for at et forslag bliver vedtaget.

Generalforsamlingen kan vælge at sådanne spørgsmål kan sendes til afstemning pr. mail blandt foreningens medlemmer, for at sikre en hurtig og smidig process, frem imod de løsninger, der giver de største fordele og de mindste gener. Ved mail-afstemning anvendes en frist for stemmeafgivelse på 2 uger.

Valg af bestyrelse og suppleanter 
Foreningens bestyrelse består af op til 5 medlemmer, og op til 2 suppleanter.

Foreningen forpligter sig på at tilstræbe, at alle 3 sogne er repræsenteret i bestyrelsen.

Ved valg til bestyrelsen vil et sogn uden repræsentation i bestyrelsen derfor automatisk få indvalgt den kandidat fra sognet med højest stemmetal uafhængigt af stemmetallet på kandidater fra de andre sogne.

Alle aktive medlemmer på generalforsamlingen kan stemme på op til 2 af de opstillede kandidater.

Herefter vælges 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for et år.

Såfremt der ikke er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, er de foreslåede kandidater valgt uden afstemning.

Dirigenten instruerer om afstemningsregler.

Den valgte bestyrelse træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen.
Efter en generalforsamling udarbejder bestyrelsen et referat, der tilsendes medlemmerne pr. e-mail senest 1 uge efter generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at begæringen herom er fremsat. 
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse til møderne sker, når formanden skønner det nødvendigt, eller hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.
Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes af bestyrelsen og vil herefter være tilgængeligt på foreningens hjemmeside/Facebook-side.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen holder løbende medlemmerne orienteret. Det sker dels med nyhedsbreve pr. e-mail til medlemmerne og dels på foreningens hjemmeside/Facebook side.

Bestyrelsen holder medlemsmøder, når den ønsker at orientere og drøfte særlige spørgsmål med medlemmerne. I invitationen angives, hvilke spørgsmål, der er tale om.
Ligeledes kan bestyrelsen fremlægge forslag til mail-afstemning blandt medlemmerne når bestyrelsen finder forslagene parate til afgørelse.

Hvis mindst 10 medlemmer skriftligt opfordrer bestyrelsen til at holde et medlemsmøde og med angivelse af en dagsorden, skal bestyrelsen indkalde hertil inden 14 dage.

§ 7. Økonomi
Eventuelle udgifter i forbindelse med foreningens drift afholdes ved tilskud fra fonde og virksomheder, sponsorater samt ved midler indtjent ved diverse aktiviteter.
Foreningens medlemmer betaler derfor ikke kontingent.

§ 8. Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 medlemmer af bestyrelsen.

§ 9. Hæftelse
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, foreningen, eller dens repræsentanter måtte indgå, med mindre hvert enkelt medlem på forhånd har indvilget på vegne af deres husstand med deres underskrift.

§ 10. Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Vedtægtsændringer træder i kraft, med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Eksklusion
Hvis et flertal i bestyrelse vurderer, at et medlem aktivt modarbejder foreningens hovedformål, har bestyrelsen ret til at ekskludere medlemmet.

§ 12. Opløsning af foreningen
Foreningens opløsning kræver vedtagelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 30 dage og med mindst 14 dages mellemrum. Ved den første generalforsamling kræves et kvalificeret flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Ved den sidste generalforsamling kræves kun simpelt flertal.

Den sidste generalforsamling beslutter, hvordan en eventuel formue skal anvendes.